اخبار جوانرود

پیش بینی هفتگی 07/12/89

موجی ناپایدار امروز وفردا جو استان را تحت نفوذ خود گرفته ، در بعضی ساعات سبب بارش هایی همراه با رعدوبرق و وزش باد نسبتا شدید در سطح استان خواهد شد ، احتمال بارش طی امروز  و امشب و برای نیمه غربی و نواحی شمالی استان بیشتر به نظر می رسد . موج ناپایدار ضعیف دیگری  از بعدازظهر روز دوشنبه تا اواخر روز سه شنبه جو استان را تحت تاثیر خود قرار می دهد و باعث ناپایداری های ضعیفی خواهد شد . از روز سه شنبه تا پایان هفته هوای نسبتا آرامی در سطح منطقه حاکم خواهد شد .  بر این اساس :

 

شنبه

89.12.7

نیمه ابری بتدریج ابری با وزش باد نسبتا شدید از اواخر وقت بارندگی همراه با رعدوبرق بویژه شمال و شمال شرق استان همچنین افزایش گرد و غبار بویژه نواحی مرزی و گرمسیری استان 

1شنبه

89.12.8

قسمتی تا نیمه ابری با احتمال بارش پراکنده  بتدریج کاهش ناپایداری

2شنبه

89.12.9

کمی تا قسمتی ابری بتدریج افزایش ابر

3 شنبه

89.12.10

قسمتی ابری گاهی افزایش ابر با احتمال بارش پراکنده از اواخر وقت کاهش ابر

4شنبه

89.12.11

صاف تا قسمتی ابری 

5شنبه

89.12.12

صاف تا کمی ابری

جمعه

89.12.13

صاف تا قسمتی ابری از اواخر وقت افزایش ابر

پیش بینی هفتگی هوای جوانرود


 با عبور سامانه ناپایدار از جو منطقه از امروز تا روز سه شنبه هوای پایدار و آرامی را در سطح منطقه شاهد خواهیم بود واز غلظت گرد وغبار موجود در جو نیز تا اواخر وقت بتدریج کاسته خواهد شد . از روز سه شنبه بتدریج شرائط ناپایداری جو استان را در بر می گیرد که بتدریج و بطور متناوب از بعدازظهر سه شنبه تا اواخرروز پنج شنبه باعث افزایش ابر و بارندگی در اغلب نقاط استان خواهد شد . دمای هوا نیز طی دو شب آینده بین 2 تا 5 درجه سانتیگراد کاهش می یابد و از روز سه شنبه تا جمعه مجددا دمای هوا افزایش چشمگیری خواهد داشت .

 براین اساس :   

شنبه

89.11.23

صاف تا قسمتی ابری همراه با گردوغبار از اواخر وقت کاهش غلظت غبار

یکشنبه

89.11.24

صاف تا قسمتی ابری و کاهش دمای شبانه در برخی نقاط بویژه حواشی رودخانه ها مه شبانگاهی  

دوشنبه

89.11.25

صاف تا قسمتی ابری در برخی نقاط احتمال مه شبانگاهی

سه شنبه

89.11.26

 قسمتی تانیمه ابری بتدریج افزایش ابر و از اواخر وقت شروع بارندگی

چهارشنبه

89.11.27

نیمه ابری تا ابری در بعضی ساعات همراه با بارش برف و باران

پنجشنبه

89.11.28

 نیمه ابری تا ابری در بعضی ساعات همراه با بارش برف و باران اغلب پراکنده بتدریج کاهش ناپایداری

جمعه

89.11.29

 قسمتی  ابری گاهی افزایش ابر در برخی نقاط مه شبانگاهی

 

 

جدول بارشی فصلی جوانرود


جمع  فصلی

اسفند

بهمن

دی

جمع  فصلی

آذر

آبان

مهر

جمع  فصلی

شهریور

مرداد

تیر

جمع  فصلی

خرداد

اردیبهشت

فروردین

سال

232.3

158.6

73.7

///

/// 

///

///

///

 ///

///

///

///

///

///

///

///

1367

261.9

69

113

79.8

224.5

127

96.2

1.3

0

0

0

0

101

0

38

62.8

1368

351.5

198.5

67

86

31.2

2

29.2

0

0

0

0

0

74

0

42

31.7

1369

451

202.5

152

96.5

194.1

134.3

10.5

49

0

0

0

0

102

0

0

102

1370

257

96

19

142

118.5

67.5

51

0

0

0

0

0

175

0

68

107

1371

346.9

152.3

112

83.1

254.4

95.4

159

0

0

0

0

0

190

15

127

48

1372

238.3

92

50

96.3

407.3

183.1

121.7

103

0

0

0

0

141

0

105

36.6

1373

389.3

185.3

89

115

65

19

46

0

6

6

0

0

247

50

83.5

114

1374

223.2

105.1

26.6

91.5

41.4

40.8

0.6

0

0

0

0

0

160

0

31

129

1375

444.5

150

205

89.5

270

142.5

104.5

23

0

0

0

0

152

1

26

125

1376

234

70

85

79

38

0

38

0

0

0

0

0

210

0

109

101

1377

209

32

81.5

95.5

78

26

52

0

11

0

0

11

83

0

18

65

1378

247.5

65.5

98

84

113

77

19

17

0

0

0

0

112

0

41

71

1379

196.5

36

93

67.5

145.5

98.5

31

16

7

0

0

7

101

0

15.5

85

1380

363.5

67

211

86

239

154

81

4

0

0

0

0

260

0

48

212

1381

232.9

18

121

94

226.2

123.5

95.7

7

0

0

0

0

93

5

24

64

1382

414.7

203

124

87

160.9

45

114.5

2

0

0

0

0

207

0

102

105

1383

449.3

43.6

308

98

92.4

37

55.3

0

8.4

0

8.4

0

63

0.9

37

25

1384

233

69

72.4

92.1

185

0.8

161.6

21.5

0

0

0

0

160

0

24.5

133

1385

146.1

56.8

63.2

26.1

85.6

78.1

4.4

3.1

0

0

0

0

161

0

45.1

115

1386

195.1

64.4

63.2

67.5

162.2

35

126.9

0.7

15.2

15

0

0

9.1

0

5.2

3.9

1387

267.3

90.2

119

58

275.7

91.3

180.2

4.2

7.2

7.2

0

0.9

127

0

21

106

1388

140

 

70

69.4

57.7

48.3

6.3

3.1

0

0

0

0

186

1

103

81.5

1389

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اطلاعات کلی اقلیمی شهرستان جوانرود

اطلاعات کلی اقلیمی شهرستان جوانرود

1

میانگین بارش سالیانه :        600                           میلیمتر

2

بیشترین بارش سال زراعی :                924          میلیمتر         درسال             7/ 1376           روی داده است.

3

کمترین بارش سال زارعی :                 255           میلیمتر         درسال             7/1386            روی داده است.

4

بیشترین بارش سال شمسی  :           866          میلیمتر         درسال            81/ 1376          روی داده است.

5

کمترین بارش سال شمسی :              382         میلیمتر          درسال                 1387             روی داده است.

6

بیشترین مقداربارش ماهیانه :               308        میلیمتر          در بهمن سال       1384             روی داده است

7

بیشترین مقداربارش         24ساعته :  118      میلیمتر            دربهمن سال         1384             روی داده است.

8

بیشترین مقداربارش بهاره در         20          سال گذشته :           260           میلیمتر        درسال           1381 

9

کمترین مقداربارش بهاره در           20          سال گذشته :           009         میلیمتر        درسال          1387 

10

بیشترین مقداربارش پاییز در          20         سال گذشته :             407          میلیمتر        درسال           1373  

11

کمترین مقداربارش پاییز در             20         سال گذشته :           038           میلیمتر        درسال           1377 

12

بیشترین مقداربارش زمستان در    20         سال گذشته :            451           میلیمتر        درسال           1370   

13

کمترین مقداربارش زمستان در      20         سال گذشته :             146         میلیمتر         درسال           1386  

14

درصد بارش فصلی زمستان :          50                                  درصد بارش فصلی تابستان :           0.4

15

درصد بارش فصلی پاییز :             26.3                                  درصد بارش فصلی بهار  :             23.3         

16

بالاترین دمای ثبت شده :       42 +        درجه درماههای تیرومرداد سال        1387 ,1389          روی داده است.

17

کمترین دمای ثبت شده :      13  -       درجه درماه بهمن سال                    1383                       روی داده است.

18

بالاترین رطوبت ثبت شده :100               درصد   وکمترین مقداررطوبت ثبت شده       003            درصد می باشد.

19

میانگین تعدادروزهای بارانی درسال :   56                         برفی :   14              یخبندان : 65              روزاست

20

جهت وزش بادغالب درطول سال :   غربی       است.     میانگین سرعت وزش باد درطول سال :     004  متراست.

21

بالاترین سرعت ثبت شده وزش باد : 26متربرثانیه معادل 94کیلومتربرساعت درسال 1388 ازسمت جنوبغربی  بوده است.

22

بیشترین تعدادروزهای همراه باگردوغبار:   85  روز درسال  1388  بوده است. 

23

 حداقل دید براثرپدیده گردوغبارومه :   100  متربوده است.

24

 

توضیح اینکه درمیانگین بارش آمار بارش امسال لحاظ نگردیده است

شهرستان روانسر

شهرستان روانسر یکی از شهرستانهای استان کرمانشاه است. مرکز آن شهر روانسر است. جمعیت این شهرستان در سال ۱۳۸۵، برابر با ۴۵٫۳۲۴ نفر بوده‌است [۱]. شهرستان روانسر در دامنه کوه شاهو ودر شمال غربی شهر کرمانشاه واقع است. زبان مردم آن گویش کردی سورانی است. از نقاط دیدنی این شهر سراب روانسر است.

ادامه مطلب
1 2 3 >>